Her vil Mårslet Vandværk slå nyheder op, når der er noget relevant.

 • August 2016

  Der er gang i byggeriet af nyt vandværk.August 2016

  Hvis man går forbi vandværket, kan man ikke kunne undgå at se, at der er gang i et byggeriet.

  Som også skrevet i Mårslet Bladet og i beretningen fra vores generalforsamling vil vi bygge et nyt vandværk.

  Den lille del af byggeriet vil skulle rumme vore vandfilter og den store del af byggeriet vil skulle huse 2 rentvandstanke på hver 150 m3.

  Baggrunden for byggeriet er, at vi ønsker et fremtidssikret vandværk og derfor bygger vi det efter mejerimodellen. Det betyder at vores rensede drikkevand vil blive opbevaret i rustfrie ståltanke. Det er sådan man bygger nye vandværker i dag.

  Det bliver uden ekstra omkostninger til vore forbrugere, da vi har pengene til byggeriet. Det skyldes de mange nye tilslutninger vi har fået i de forløbne år.

  Tilslutningsprisen er den samme for næsten hele kommunen. Denne pris indeholder blandt andet udgifter til øgning af vandværkets kapacitet ved øgning af antallet af forbrugere.

  Hvis der er spørgsmål hertil så ring til vandværket på tlf. 86298688.

  Mvh.

  Mårslet Vandværk

  Bestyrelsen • 15. marts 2016, kl. 19:00 
  Generalforsamling i Borgerhuset.

 • Opdaterede takster
  Takstblad for 2016 ligger nu på hjemmesiden under "Information" / "Takster".

 • Januar 2016

  Fra 1.januar vil vandafledningsafgiften skulle betales direkte til Århus Vand. Vandforbruget skal stadig betales til vandværket.

  Vi har indgået aftale med Århus Vand om at videregive jeres vandforbrug, så I skal ikke sende noget til dem.

  Så efter 1. januar vil I modtage regning fra Århus Vand for vandafledningsafgiften, og fra os for vandforbruget.

  Grundet vandtanken under den gamle bygning ikke længere kan bruges, har vandværket planer om at bygge et nyt vandværk bag det nuværende. Planerne går på at lave et vandværk efter den såkaldte mejerimodel. Det betyder at vore vandbeholdere vil være rustfrie tanke. Det er på den måde de fleste nye vandværker bliver lavet. Det vil ikke betyde ekstra udgifter for forbrugerne, da vi har penge til udbygningen.

  Vi håber på at kunne starte byggeriet i andet kvartal dette år. Vi er nu ved at lave planer og tegninger, og vi skal også have kommunens tilladelse til byggeriet.

  Med et sådant byggeri vil vi have et vandværk der er up to date mange år frem i tiden. Vandet er jo fødevarer og skal behandles som så, så derfor er hygiejnen meget vigtigt på et vandværk. Og med det vi har planer om, så vil vi kunne overholde dette til punkt og prikke.

  Vi har stadigvæk billig vand i Mårslet. Set i forhold til Århus Vand, så vil en familie der bruger 120 m3 om året slippe ca. 400 kr. billigere i Mårslet. Det er vi ret stolte af, for vi skal jo opfylde de samme krav som øvrige vandværker.

  Vi vil fremover kun at sende 2 opkrævninger pr. år. Da opkrævningerne fra vandværket nu vil blive mere end halveret, mener vi ikke det giver et problem for jer. Vi vil på den måde kunne spare en del penge, da hver opkrævning via PBS koster en del penge.

  Som tidligere nævnt er vi sluppet ud af vandsektorloven, hvilket betyder en stor administrativ forenkling og mange penge sparet. Det er dog således at loven er ændret, så vandværker der fakturerer mellem 200.000 0g 800.000 m3 ikke vil have helt de samme byrder, som de vandværker, der fakturerer mere end 800.000 m3. Da vi var underlagt loven kostede det os ca. 40 ører pr. m3, og der er jo kun os forbrugere til at betale. Så kære forbrugere spar alligevel på vandet, det er vigtige dråber for vor fremtid og miljø.

   Prisen for vand i 2016 er 6,50 Kr. pr. m3 og en fast afgift på 500 Kr.

  Mvh.

  Bestyrelsen for Mårslet Vandværk.
 • APRIL 2015
  Grønt vand ?
  Mange forbrugere har opleveret, at deres varme vand - og kun det varme - har fået en grønlig farve. Det skyldes en defekt i husets vandvarmer, som medfører, at der blandes fjernvarme-vand med det varme brugsvand. Der er for nylig tilført et grønt sporingsmiddel tilfjernvarmevandet og hvis der er en utæthed i vandvarmeren, ses dette sporingsmiddel ved, at det varme vand farves grønt. Denne fejl kan opstå både ved vandvarme af gennemstrøms-typen og ved varmtvandsbeholdere.
  Man skal kontakte en VVS installatør, da vandvarmeren sandsynligvis skal udskiftes.
 • Orienteringfra Mårslet Vandværk.

  Det er vedtaget i byrådet at der fra 1. marts dette år skal betales fast afgift for spildevand til Århus Vand på 500 Kr. pr spildevandstilslutning. Det vil sige at en normal husstand vil få en ekstra udgift på 500 Kr. pr. år. Der er flere steder, hvor der er flere brugere tilsluttet en spildevandstilslutning, her vil de tilsluttede deles om den faste afgift. Yderligere er spildevandet fra 1. marts steget fra 24,32 til 24,87 Kr. pr m3. Priserne er uden moms, så de reelle priser er 625 kr. for den faste afgift og 31,09 Kr. pr. m3.

  Grundet disse stigninger, har vi lavet en form for års afregning indtil 1. marts, og vi vil herefter lave udregning efter de nye takster. Det har givet lidt udfordringer til vandværket og vores afregningssystem, men det er løst nu.

  Vi skal så forvente en lidt højere a conto afregning fremover.

  Ligesom sidste år slap vore forbrugere for at skulle finde vandmåleren, for at aflæse den og sende resultatet til os.

  Vi har som bekendt installeret nye vandmålere som fjernaflæses. Rent faktisk får vi flere aflæsninger i løbet af året. Dem gennemgår vi, for at se om der er forbrugere, der har en utæthed eller anden form for vandspild.

  Når vi finder en forbruger der har et problem, bliver forbrugeren kontaktet. Det er så forbrugeren selv, der skal finde ud af, hvad der er galt.

  Dog er der ca. 60 forbrugere, der har målerbrønd, hvor der sidder en anden type vandmåler. Disse målere bliver ikke aflæst hver uge, da de ikke umiddelbart kan indgå i radionetværket. Disse målere aflæser vi kun en gang om året, og det foregår ved at vi kører rundt med en radioterminal i bilen. Så til de forbrugere der har målerbrønd, opfordrer vi forbrugerne til selv tjekker om måleren viser 0 forbrug, når der er lukker for alle vandhaner i huset.

  Vi har stadig en rigtig god vandkvalitet og vandprøverne kan ses på vores hjemmeside. Som der blev skrevet iMårslet Bladet, så er der fundet rester af sprøjtegifte i 42 % af alle boringer i Beder, Malling, Mårslet området. Vi er heldigvis ikke blandt de 42 %. Men det betyder ikke, at vi ikke skal passe på vores grundvand, for vi vil jo gerne også fremover være fri for forurening af grundvandet.

  Som skrevet i beretningen fra generalforsamlingen er vi nu sluppet ud af Vandsektorloven. Alle vandværker der fakturerer mere end 200.000 m3 om året er omfattet loven. Det var vi også indtil sidse år. Da havde vi i tre af hinanden følgende år været under de 200.000 m3. Det betød at vi kunne slippe for at være omfattet loven. Loven betød rigtig meget arbejde og store omkostninger for vandværket, og ironisk nok er loven sat i kraft for at gøre vandet billigere. Det kostede os op i nærheden af 50 ører pr. m3 at være omfattet loven.

  Så kære forbrugere spar på vandet, så vi kan holde os ude af vandsektorloven.

  Vi vil også gerne gøre opmærksom på vores hjemmeside, her kan findes mange nyttige oplysninger. Heriblandt ledningsoplysninger der viser hvor stophanerne er placeret. Ledningen fra stophanen ind til huset er ikke vist, da det er forbrugerens egen ledning.

  Willy Tang
  formand


Sådan kommer du i kontakt med vandværket:

Mårslet Vandværk a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11
8320 Mårslet

Tlf. 8629 8688

E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk

Bogholderi:

Vores bogholder kan kontaktes pr. e-mail:
bogholder@maarsletvand.dk

Vandværkets CVR. nr.: 32597300.


Vandets hårdhedsgrad er ca. "15".